facebook

מכרז פומבי 23/2017 – אחראי/ת לוגיסטי/ת באגף מערכות מידע בירושלים

מאפייני המכרז

מספר המכרז:
23/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
24/10/2017 00:00
סוג משרה:
למילוי משרה פנויה
יחידה מפרסמת:
משאבי אנוש

מאפייני המשרה

תואר המשרה:
אחראי/ת לוגיסטי/ת באגף מערכות מידע בירושלים
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:

תיאור המכרז

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) דרוש/ה מועמד/ת למשרה בלשכת המשרד בירושלים.

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

במכרז זה – "תואר", משמעו תואר אקדמי מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

מכרז פומבי 23/2017 – אחראי/ת לוגיסטי/ת באגף מערכות מידע בירושלים (משרה אחת)

תנאים מוקדמים:

על המועמד/ת למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

1. בעל/ת תעודת הנדסאי טכנאי בתחום הלוגיסטיקה/ המחשוב.

2. שסיים/מה קורסים בתחום המחשוב בנושאים כמו מערכות הפעלה, תכנות, טכנאות מחשבים בהיקף מצטבר של 150 שעות לפחות.

3. שסיים/מה קורסים בתחום הלוגיסטיקה בנושאים כמו ניהול מחסן, ניהול מלאי, ניהול השירות בהיקף מצטבר של 100 שעות לפחות.

4. בעל/ת ניסיון מעשי של שנה לפחות בניהול לוגיסטי/ טכנאות מחשבים.

חובה על המועמד/ת לפרט בבקשתו/ה (אפשר בדף נפרד) את פרטי הניסיון הנדרש לרבות מקומות העבודה.

תיאור התפקיד:

אחריות לניהול  הלוגיסטי של כלל ציוד המחשוב במשרד, הכוללת תכנון הצטיידות, ליווי הליכי הרכש, קבלת הציוד, בדיקת תקינותו והתאמתו, סימונו ורישומו במערכות הממוחשבות וניהולו השוטף. ניהול מחסני המחשוב של האגף בכל לשכות המשרד, לרבות במעבדות ובמרכזי המחשוב. עריכת ספירות מלאי ומצאי והפקת דוחות. טיפול במהלכי תיקון, השבתה וגריטה של ציוד. אחריות להקצאות, השאלות וניוד ציוד, לרבות תיעוד, רישום ומעקב. תכנון וביצוע הליכי רכש ציוד בהתאם לרמות מלאי לכל פריט מחשוב מנוהל.

מתן שירותי טכנאות לתחנות עבודה - טיפול ותמיכה בתוכנה, חומרה וציוד מחשוב אחר.

כישורים נדרשים:

היכרות מעמיקה עם סביבת עבודה ממוחשבת ובמיוחד  Word ,Excel ודוא"ל; היכרות עם מערכות לניהול שירות וציוד; היכרות עם תהליכי עבודה, כלים, שיטות ונהלים בניהול ועיתוד ציוד ומלאי, ניהול מחסן ממוחשב; הכרות עם שיטות לניהול הבטיחות במחסנים.

רקע וניסיון בעבודה טכנית עם ציוד מחשוב, יכולת עבודה עצמאית; יכולת ארגון, ייזום ותכנון; יכולת לפתור בעיות; יכולת קבלת החלטות; יכולת התנהלות בסביבה דינמית ומשתנה; יכולת עמידה בלחצים; חריצות; שירותיות ותקשורת בינאישית טובות ויכולת להשתלב במסגרת עבודה צוותית; ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית; יכולת ביטוי גבוהה בעברית בכתב ובע"פ.

תנאים נוספים החלים על מכרז זה:

המשרה היא במתח דרגות 19-21 של הדירוג המינהלי (מועמד/ת בעל/ת תואר אקדמי ידורג/תדורג במתח דרגות מקביל בדירוג המקצועי לעובדי/ות ביקורת המדינה).

דרגתו/ה של מי שייבחר/תבחר במכרז תיקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

מועמד/ת אשר התקבל/ה בחמש השנים האחרונות לעבודה במשרד מבקר המדינה אך לא סיים/מה בהצלחה את תקופת הניסיון, לא יוכל/תוכל להתמודד במכרז ולא יוזמן/תוזמן למבחני המיון.

לצורך מילוי התפקיד עשוי/ה העובד/ת להידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ובשעות נוספות וכן כרוכה העבודה בנסיעות מחוץ למקום העבודה.

למועמדים/ות ייערכו מבחני מיון (בכתב ובמרכזי הערכה). מועמד/ת שנבחן/נה עבור משרות במשרד מבקר המדינה בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה לא ייבחן/תיבחן שנית והישגיו/ה במבחנים הקודמים ישמשו לצורך מכרז זה. המשרד רשאי להזמין למרכזי ההערכה ולמבחנים בעל פה בפני ועדת הבוחנים, רק מועמדים/ות שיעברו/תעבורנה סף שייקבע ויימצאו מתאימים/ות. בעצם הגשת המועמדות למכרזים, מביע המועמד/ת את הסכמתו/ה להשתתף במבחנים כאמור.

למועמדים/ות עם מוגבלויות ייערכו, ככל הניתן, התאמות במבחני המיון. המבקש/ת שתיערך לגביו/ה התאמה כאמור, יצרף/תצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את האישור המעיד על המוגבלות, יציין/תציין את סוג ההתאמה הנדרשת והנימוקים לכך.

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא, בשני עותקים, טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115).

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, למשרד מבקר המדינה, אגף משאבי אנוש, רח' מבקר המדינה 2, ת.ד 1081 ירושלים, ולציין על המעטפה את מס' המכרז.

על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן העתקי תעודות המוכיחות כי הם/הן בעלי/ות ההשכלה הדרושה למכרז; בעלי/ות תעודות מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מועמדות, אישור המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמאיים מחוץ לארץ במשרד החינוך (להלן - המחלקה). למען הסר ספק, יובהר כי מי שלא יהיה בידו/ה במועד האחרון כאמור אישור המחלקה מסיבה כלשהי וגם אם בקשתו/ה היא בטיפול, לא זכאי/ת להתמודד במכרז.

כמו כן, על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן קורות חיים, המלצות לפי דרישה, אישורים על ניסיון בעבודה מקצועית, שמות ופרטים של ממליצים וכן תמונה שצולמה בשנה האחרונה.

התאריך האחרון להגשת מועמדות: ד' בחשוון התשע"ח, 24.10.17.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף משאבי אנוש של משרד מבקר המדינה בטלפון 02-6665137 או 02-6665147.

 

צפו בסרטון היכרות עם משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת Word

טופס בקשה למשרה פנויה - בגרסת PDF