facebook

תוצאות החיפוש

 

 

מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים3360226/03/2017 10:22:46פעולות למניעה של אירועי חומרים מסוכנים (להלן - חומ"ס) צריכות לכלול בעיקר התקנת אמצעי למפות את מתקני התשתית הלאומיים ובהם מפעלים מסוכנים, לקבוע את דרגת החיוניות של כל אחד מהם STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_579/74b3928e-8b0d-478e-9f25-3c32ecb0f3f60https://webedit.mevaker.gov.il26/03/2017 10:22:46docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
המשרד להגנת הסביבה2470216/09/2013 13:45:00שהובאו בפרק "מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים", שפורסם בשנת 2004 בדוח שנתי 54ב של מבקר המדינה, ובפרק "הטיפול בחומרים מסוכנים" בדוח מבקר המדינה בנושא היערכות העורף STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_113/040a6021-d7ea-4698-8248-480acc130d57ועדת המשנה0https://webedit.mevaker.gov.il16/09/2013 13:45:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
תמי (אימי), מכון למחקר ולפיתוח בע"מ2924722/02/2016 11:21:08ברום - ייצור תרכובות ברום המשמשות חומרים מעכבי בעירה, ייצור פולימרים (סיבים סינטטיים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_492/bc90c622-beae-418a-95a3-e2ba346920550https://webedit.mevaker.gov.il22/02/2016 11:21:08docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
105-ver32535519/05/2015 10:50:41העסקת עובדים בשמונה תאגידים ציבוריים 105 משרד מבקר המדינה בדק את פעולות הרשויות המקומיות אכיפת חוקי סביבה בתחומי זיהום האוויר, זיהום הקרקע, הקרינה הבלתי מייננת והחומרים המסוכנים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_293/c8e5f622-8f48-448a-abf6-d069d077c4fb0https://webedit.mevaker.gov.il19/05/2015 10:50:41docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
2014-טיפול במזיקים תברואיים ברשויות המקומיות 2792215/12/2013 10:49:00אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים שבמשרד להגנת הסביבה מפקח על הרשויות המקומיות בנושא הטיפול ולהדברתם; טיפולן של הרשויות המקומיות בחומרי ההדברה המשמשים אותן במלחמתן במזיקים; שיתוף STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_208/8de734e7-1e31-46d5-93bf-69b82dd0cdce0https://webedit.mevaker.gov.il15/12/2013 10:49:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
מבקר המדינה2326906/03/2011 15:54:00עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב דוח זה מובא גם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת ירושלים, אדר ב' התשע"א, מרס 2011 מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_116/1220891e-0b0b-49e5-b1a7-597913a13a6d0https://webedit.mevaker.gov.il06/03/2011 15:54:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
תיקון ליקויים3040127/03/2012 13:15:00ולביקורת במשרד החקלאות, באגפי אגרואקולוגיה, חומרים מסוכנים, לחימה במזיקים ובמחוז הדרום של המשרד וכן חומרי ההדברה מיועדים לטיפול במזיקים כגון חרקים, בקטריות ומכרסמים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_117/7a44cb07-45ac-48be-a727-35d22bde84370https://webedit.mevaker.gov.il27/03/2012 13:15:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
52-sviva_doc2388416/07/2015 10:55:31. התעשייה הצבאית שבמשרד הביטחון (להלן - משהב"ט), ובכלל זה כל התחייבויותיה, חבויותיה וחובותיה בעניין זה ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 55א (2004), בפרק "ניהול חומר הנמצא בשימוש של תעש STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_315/729557d7-340c-4208-b3d7-d88c61e999380https://webedit.mevaker.gov.il16/07/2015 10:55:31docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
דוח על הביקורת2492904/12/2013 16:00:00הנפט נוצרים גזים, שפכים ופסולת של חומרים מסוכנים (להלן - מפגעים), אשר בהעדר טיפול מתאים מזהמים איכות הסביבה וכן על הפיקוח והבקרה על הטיפול בחומרים מסוכנים, כולל קרינה ומפגעים אחרים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_462/1347a818-6262-4e8e-b364-045c7abb2c0a0https://webedit.mevaker.gov.il04/12/2013 16:00:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
היבטים בהגנת הסביבה3274816/02/2014 11:56:00בשטח זה, השוכן לאורך הים התיכון סקר לזיהוי מקורות זיהום אפשריים, לרבות החומרים המזהמים ומיקומם לבצעו. הסקר מלמד, בין היתר, על חומרים שהיו בשימוש רפאל, שיש "פוטנציאל גבוה" להימצאותם STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_240/a411424b-78d6-496b-bcde-05c971e149fe0https://webedit.mevaker.gov.il16/02/2014 11:56:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js