facebook

על רעידות אדמה בדוחות האחרונים של מבקר המדינה

בעקבות רעידת האדמה הקטלנית באיטליה, שבו והזהירו מומחים בארץ כי רעידת אדמה בישראל היא רק שאלה של זמן. מבקר המדינה התריע בכמה דוחות על ליקויים בהערכות לרעידות אדמה ובהתמודדות איתן

בעקבות רעידת האדמה הקטלנית באיטליה, שבו והזהירו מומחים בארץ כי רעידת אדמה בישראל היא רק שאלה של זמן. מבקר המדינה התריע בכמה דוחות על ליקויים בהערכות לרעידות אדמה ובהתמודדות איתן. להלן פירוט דוחות שעסקו בהיבטים שונים של הנושא:

הדוח האחרון של מבקר המדינה שעסק ברעידות אדמה, התפרסם בספטמבר 2015 - היערכות התעשיה האזרחית לשעת חירום - בפרק על כשלים במערכות ההתרעה על רעידות אדמה.

בדוח צוין כי עקב עיכוב בחיזוק מבני בתי ספר שנבנו לפני 1980, בטרם נכנס לתוקף "תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה", החליט משרד החינוך להציב מערכות להתרעה על רעידות אדמה. אולם בדיקות שעשו למערכות מצביעים כי קיים ספק לגבי חלק מהמערכות לתת התרעה אמינה על רעידת אדמה.

דוח זה מצטרף לדוחות אחרים של מבקר המדינה שעסקו במוכנות לרעידות אדמה: בשנת 2001 פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא "עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה" (דוח שנתי 51ב, עמוד 245); בשנת 2004 פרסם מבקר המדינה ממצאי מעקב אחר הטיפול בליקויים שהעלה הדוח מ-2001 וזאת בנושא עמידות מתקנים המכילים חומרים מסוכנים ברעידות אדמה (דוח שנתי 54ב, עמוד 53).
 
במרץ 2011 פרסם מבקר המדינה את הדוח "עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב". בדוח נבדקו הפעולות שנקטו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחדים במסגרת ההיערכות לרעידות אדמה, בייחוד פעולות לחיזוק מבנים ותשתיות. הבדיקה כללה גם מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוח מ-2001.

ההיערכות להבטחת עמידותם של מבנים ותשתיות בפני רעידות אדמה נמצאת על סדר היום הציבורי זמן רב, והתקיימה בעניינה פעילות מינהלית ענפה. אולם לא הוקצו תקציבים רב-שנתיים ולא הוצאו כספים - ולו בסכומים קטנים - לחיזוק מבנים ותשתיות, למרות המלצתו של משרד מבקר המדינה עוד משנת 2001. לא יושמו המלצות בדבר אכיפת תקני הבנייה, לרבות המלצות ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור, וההמלצות בדבר הבטחת עמידותם בפני רעידות אדמה. הסיבה העיקרית לאי-אכיפת התקן לא הייתה קשיי תקצוב אלא אטיות הפעולה של הרשויות השלטוניות ומחלוקות בין משרד הבינוי והשיכון למשרד הפנים בנוגע לגורמים המוסמכים לטפל בנושא האמור. משרד מבקר המדינה קרא לשר הפנים דאז, מר אלי ישי, להשלים את הטיפול בנושא זה לאלתר. אשר למבנים שבנה משרד הבינוי והשיכון בערים קריית שמונה, טבריה, צפת ובית שאן ובסקריו נמצא שהם טעונים חיזוק. מבקר המדינה המליץ שהעיריות של אותן ערים יכריזו על מבנים אלה מבנים מסוכנים לפי חוקי העזר להריסת מבנים שלהן ויקצבו למשרד הבינוי והשיכון, שהוא הבעלים של רוב המבנים, פרק זמן מוגבל לחיזוקם. על שר הבינוי והשיכון לוודא שהדבר נעשה.

האחריות הכוללת להיערכות הממשלה לרעידות אדמה מוטלת בראש ובראשונה על יו"ר ועדת השרים לעניין ההיערכות לרעידות אדמה. מאפריל 2009 עד ינואר 2011  מילא תפקיד זה שר התשתיות הלאומיות, מר עוזי לנדאו, ומ-9.1.11 ממלא אותו השר זאב בנימין בגין.
מבקר המדינה ציין כי ניתן לסכם ולומר שבעשור שעבר ממועד פרסומו של הדוח מ-2001 ועד מועד סיומו של המעקב - פרק זמן ארוך שבמסגרתו היה אפשר להשיג התקדמות ניכרת בנושא היערכותה של המדינה לרעידות אדמה - לא חל שיפור ניכר בתחום זה, ובכלל זה לא הוסדר תקצוב ההיערכות, ואף לא פריסתו על פני שנים להקלת הנטל התקציבי של חיזוק המבנים. לפיכך על הממשלה, על שריה הרלוונטיים לקבוע צעדים אופרטיביים לקידום הנושא, דהיינו, להקצות למשרדי הממשלה תקציב מיוחד לעניין ההיערכות, להורות להם לחזק מבנים שיש לחזקם ולוודא שהדבר נעשה.