facebook

מכרז פומבי מס' 12/2017 למתן שירותי אבטחה

מאפיינים :

מספר המכרז:
12/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
09/11/2017 00:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

תיקון למכרז פומבי מס' 12/2017 למתן שירותי אבטחה למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי אבטחה ללשכות המשרד בירושלים, בתל אביב ובחיפה ולשלוחות המשרד בנצרת, בבאר שבע ובלוד וכן בכל תחומי מדינת ישראל שבהם יידרשו שירותים אלה, לרבות מעבר לקו הירוק, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1. תקופת מתן השירותים על פי המכרז תהיה 12 חודשים עם זכות ברירה (אופציה) למשרד בלבד להארכה בארבע שנים נוספות (עד 12 חודשים בכל פעם) ועד לתקופה כוללת של חמש שנים.

2. תנאי המכרז המלאים והמחייבים הם אלה המופיעים בנוסח המלא שלו (להלן - הנוסח המלא) שאותו ניתן לקבל ללא תשלום בלשכות המשרד בתל אביב (רח' הארבעה 19, מגדל התיכון - קומה 13), בחיפה (רח' חסן שוקרי 12) ובירושלים (רח' מבקר המדינה 2) בשעות 15:00-09:00 בימים א'-ה'. מתן מסמכי המכרז מותנה בהגשה של: (א) טופס הצהרת סודיות חתום כדין בידי מורשה חתימה מטעם המציע; (ב) אישור של רואה חשבון או עורך דין לגבי זכויות החותמים בשם המציע ולגבי סמכותם לחייב את המציע בחתימתם (האישור יפרט את שמותיהם, את מספרי הזהות שלהם ואת תפקידם בחברה).

3. ביום 16.10.18 בשעה 10:00 יתקיים כנס מציעים. מובהר בזאת כי מציע שלא ימלא טופס רישום לכנס המציעים (נספח ו' לנוסח המלא) ולא ישלח אותו למשרד יום אחד לפני כנס המציעים לא יהיה זכאי להשתתף בכנס ולהגיש הצעה למכרז. הכנס יתקיים בלשכת המשרד בירושלים, רח' מבקר המדינה 2. ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה, והיא תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.

4. לפני כנס המציעים וכן בסמוך לאחריו יהיה המשרד רשאי לערוך שינויים במסמכי המכרז כולל במפרט, בהסכם או בנספחים. פרוטוקול כנס המציעים כולל התשובות לשאלות שיעלו בכנס והשינויים במכרז יישלחו בפקס או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים בכנס המציעים ויהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז כאילו הוכללו בו מלכתחילה.

5. שאלות מציעים בעניין המכרז יש לשלוח לפני כנס המציעים אל מר ערן צדוק, מנהל תחום רכש, לפקס שמספרו 03-6844053. על המציע לוודא קבלת הפקס בטלפון שמספרו 03-6843511.

6. שאלות נוספות הנוגעות לכנס המציעים או למכרז ניתן יהיה לשלוח לא יאוחר מיום לאחר הכנס (17.10.17). תשובות המשרד לכל השאלות יישלחו בפקס או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים בכנס לא יאוחר מ-2.11.17. השאלות והתשובות יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו.

7. עיקרם של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות חברה שהתאגדה בישראל או שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, בעלת סניפים פעילים בכל אחת מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע ולוד לפחות (סניף פעיל במרחק של עד 20 ק"מ מגבול שטח השיפוט של כל אחת מהערים הנ"ל ייחשב כממלא את התנאי האמור).

ב. על המציע להיות בעל רישיון בר תוקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

ג. על המציע להיות בעל רישיון בר תוקף לקיים משרד לשירותי שמירה בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972.

ד. על המציע להיות בעל רישיון מיוחד בר תוקף להחזקת כלי ירייה בהתאם לסעיף 10ג לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949, ועל פי נוהלי המשרד לביטחון פנים, שעל פיהם רשאי המציע להחזיק לפחות 50 כלי ירייה שאושרו על ידי משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, בכל אחד מהסניפים בירושלים, ת"א וחיפה; ולפחות 20 כלי ירייה שאושרו על ידי משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים בסניפים בנצרת, בלוד ובבאר שבע. על המציע להחזיק בפועל ברשותו כלי ירייה שאושרו כאמור בכמויות הנקובות בכל האתרים המצוינים בסעיף קטן זה.

ה. על המציע להיות בעל מוקד בקרה ופיקוח ארצי ברמה א' על פי נוהלי משטרת ישראל כולל ביצוע סיורים עם קשר אלחוטי, או בעל התקשרות תקפה עם גוף הנותן שירותים כאמור, המאויש 24 שעות ביממה, מבצע סיורים ומספק שירותי תגובה מהירה להפעלת אזעקה או במקרה חירום, בכל אחת מהערים ירושלים, ת"א, חיפה, נצרת, באר שבע ולוד.

ו. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 30 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"ם) בתחום שירותי האבטחה לבדו בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016. על המציע לצרף להצעתו אישור רואה חשבון על דבר קיום התנאי האמור.

ז. על המציע להיות בעל ניסיון רצוף ופעיל בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה (להלן - שלוש השנים האחרונות) במתן שירותי אבטחה לגופים ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה או השנייה לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, הואיל והמשרד פועל במתכונת אבטחה דומה למתכונת האבטחה בגופים אלה.

ח. על המציע לעמוד בכל הדרישות המצוינות בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ועליו לצרף להצעתו העתקים של כל האישורים בדבר עמידתו בדרישות אלה. על האישורים להיות בעלי תוקף בשנת המס הנוכחית.

ט. על המציע למלא תצהיר בדבר קיום חובותיו וחובות בעלי הזיקה אליו בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה, על פי צווי ההרחבה ועל פי ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לתחום האבטחה החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים, כנדרש בהוראת תכ"ם מס' 7.11.3 בעניין "הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

י. על המציע לצרף אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כנדרש בנוסח המלא.

יא. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך 350,000 ₪, הניתנת למימוש עם דרישה (נספח ט' לנוסח המלא), לזכות משרד מבקר המדינה, אשר תהיה בתוקף עד יום 9.4.18 (נספח ט) או ערבות אוטונומית דומה של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981. המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בהתקיים האמור בסעיף 16ב(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

8. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים, ההתחייבויות, ההצהרות והתצהירים הנדרשים בנוסח המלא.

9. אופן הגשת ההצעה מפורט בנוסח המלא (סעיף 9).

10. על המציע להגיש את הצעתו במעטפה אחת ובה שתי מעטפות סגורות: מעטפה אחת תכלול את הצעת המחיר בלבד שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר המצורף בנספח י"ח לנוסח המלא (בשני העתקים), והמעטפה השנייה תכלול את יתר המסמכים הנדרשים לפי המכרז (בארבעה העתקים).

11. את מעטפת ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים של המשרד המצויה במגדל התיכון, רחוב הארבעה 19 בתל-אביב, קומה 13 עד 9.11.17 בשעה 14:00. ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיתקבלו מאוחר יותר.