facebook

דין וחשבון לפי חוק חופש המידע

בעמוד זה תמצאו דוחות שמפרסם משרד מבקר המדינה מדי שנה לפי חוק חופש המידע. הדוחות כוללים נתונים על פעולות המשרד, על בעלי תפקידים ועל תקציב המשרד.

לפניות על פי חוק חופש המידע:

עו"ד דוד נהיר, יועץ בכיר למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על פי סעיף 3 לחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998
טלפון: 02-6665101 ; דוא"ל: information@mevaker.gov.il

הבהרה

סעיף 2 לחוק חופש המידע מחריג את משרד מבקר המדינה מתחולתו של החוק בכל הקשור ל"מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור". לפיכך לא יימסר מידע אשר הגיע למשרד מבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור אגב פעולות הביקורת ובירור התלונות.

תשלום אגרה

ניתן לשלם את האגרה בדרך של העברת המחאה למשרדנו או בדרך של הפקדת הסכום הנדרש לחשבון הבנק על שם משרד מבקר המדינה בבנק הדואר, סניף ראשי, רח' יפו ירושלים (סניף 001), שמספרו 0053508.