facebook

ריאיון בעקבות ניתוק אספקת הגז הטבעי ממאגר "תמר"

אוהד דבי, מנהל אגף החטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה, התראיין ביומן הצהריים של תאגיד השידור "כאן" וסיפר על דוחות המשרד בנושא משק הגז הטבעי

אוהד דבי, ​מנהל אגף החטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה, התראיין לתכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז ביומן הצהריים של רשת "כאן ב" בתאריך 24/09/2017.

הוא סיפר על דוחות המשרד בנושא הגז הטבעי והסכם הגז של חברת החשמל.

מאז יום חמישי שעבר, מדינת ישראל מנותקת מאספקת גז טבעי, לאחר שהתגלה סדק בצנרת של מאגר "תמר" שאחראי כיום על אספקת הגז הטבעי למשק. יש לכך השלכות כלכליות משמעותיות וכן, פגיעה באיכות הסביבה.

מבקר המדינה התריע בשלושה דוחות על העדר צינור הולכה נוסף לגז הטבעי וכן, על הסכנות הטמונות בתלות במאגר גז אחד.

 

להאזנה לריאיון

 

לקריאת הדוחות:

"הסכם הגז של חברת החשמל לישראל בע"מ" במסגרת דוח שנתי 67ב לשנת 2017

"דוח ביקורת על פיתוח משק הגז הטבעי" (פורסם בתאריך 20/7/2015)

"הבטחת אספקת גז טבעי" במסגרת דוח שנתי 64א לשנת 2013