facebook

תקציב המשרד

הצעת תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כפי שהוגשו לוועדת הכספים של הכנסת

לצפייה בהצעת התקציב של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:

 

דוחות מרכז המחקר והמידע של הכנסת המנתחים את הדוחות הכספיים של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור: