facebook

תוצאות החיפוש

 

 

מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים3360226/03/2017 10:22:46פעולות למניעה של אירועי חומרים מסוכנים (להלן - חומ"ס) צריכות לכלול בעיקר התקנת אמצעי למפות את מתקני התשתית הלאומיים ובהם מפעלים מסוכנים, לקבוע את דרגת החיוניות של כל אחד מהם STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_579/74b3928e-8b0d-478e-9f25-3c32ecb0f3f60https://webedit.mevaker.gov.il26/03/2017 10:22:46docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
המשרד להגנת הסביבה5506416/09/2018 13:23:03שהובאו בפרק "מניעת אירועים שמעורבים בהם חומרים מסוכנים", שפורסם בשנת 2004 בדוח שנתי 54ב של מבקר המדינה, ובפרק "הטיפול בחומרים מסוכנים" בדוח מבקר המדינה בנושא היערכות העורף STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspxועדת המשנה0https://webedit.mevaker.gov.il16/09/2018 13:23:03docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
2013-shilton-106-mezikim5545916/09/2018 13:43:00אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים שבמשרד להגנת הסביבה מפקח על הרשויות המקומיות בנושא הטיפול ולהדברתם; טיפולן של הרשויות המקומיות בחומרי ההדברה המשמשים אותן במלחמתן במזיקים; שיתוף STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il16/09/2018 13:43:00docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
מבקר המדינה4505717/09/2018 09:50:23עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב דוח זה מובא גם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה בכתובת ירושלים, אדר ב' התשע"א, מרס 2011 מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il17/09/2018 09:50:23docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
היבטים בהגנת הסביבה בתעשיות הביטחוניות5487501/01/1601 00:00:00במסגרת זו קיבלה תעש, בין היתר, שטחי מקרקעין באזורי חיפה ורמלה בחלק מסוים מתוך מתחם תעש שבחיפה ממוקם אתר לייצור רכיבים מסוג מסוים (להלן - האתר יחידת הסמך התעשייה הצבאית פעלה באתר STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il01/01/1601 00:00:00docFalsedoc33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
המשרד להגנת הסביבה5553501/01/1601 00:00:00ולביקורת במשרד החקלאות, באגפי אגרואקולוגיה, חומרים מסוכנים, לחימה במזיקים ובמחוז הדרום של המשרד וכן חומרי ההדברה מיועדים לטיפול במזיקים כגון חרקים, בקטריות ומכרסמים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il01/01/1601 00:00:00docFalsedoc33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
105-ver32535519/05/2015 10:50:41העסקת עובדים בשמונה תאגידים ציבוריים 105 משרד מבקר המדינה בדק את פעולות הרשויות המקומיות אכיפת חוקי סביבה בתחומי זיהום האוויר, זיהום הקרקע, הקרינה הבלתי מייננת והחומרים המסוכנים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_293/c8e5f622-8f48-448a-abf6-d069d077c4fb0https://webedit.mevaker.gov.il19/05/2015 10:50:41docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
תמי (אימי), מכון למחקר ולפיתוח בע"מ2924722/02/2016 11:21:08ברום - ייצור תרכובות ברום המשמשות חומרים מעכבי בעירה, ייצור פולימרים (סיבים סינטטיים STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_492/bc90c622-beae-418a-95a3-e2ba346920550https://webedit.mevaker.gov.il22/02/2016 11:21:08docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
הובלת מטענים ברכבת5338716/09/2018 09:07:35חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן - הרכבת) היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1998 והחלה לפעול בשנת 2003 אחד מתפקידי הרכבת הוא הובלת מטענים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il16/09/2018 09:07:35docxFalsedocx33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js
מעקב מורחב פעילותם של צה"ל ושל משרד הביטחון בתחום הגנת הסביבה בצה"ל4498901/01/1601 00:00:00"הטיפול של צה"ל ושל משרד הביטחון בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה"ל", דוח שנתי 55א, עמ' 75 "הטיפול בהסרת לוחות אזבסט בצה"ל ובמשרד הביטחון", דוח שנתי 57א, עמ' 119 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://webedit.mevaker.gov.il/he/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://webedit.mevaker.gov.il01/01/1601 00:00:00docFalsedoc33;133~sitecollection/_catalogs/masterpage/Item_Word_mevaker1.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js