facebook

מכרז פומבי מס' 13/2017 - לרכש מכשיר לשיקוף כבודה ללשכת המשרד בירושלים

מאפיינים :

מספר המכרז:
13/2017
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
16/10/2017 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה החליט להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 13/2017 לרכש מכונת שיקוף עד ליום שני ה-16.10.2017 בשעה 14:00. אין שינוי בשאר תנאי המכרז.

 

1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן: המשרד) מזמין בזה להציע הצעות לאספקה ותחזוקה שוטפת של מכשיר לשיקוף כבודה (להלן: המכשיר) ללשכת המשרד בירושלים, אשר בכוונתו לרכוש, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

2. מכשיר השיקוף מיועד לבדיקת כבודתם וחפציהם של אנשים הנכנסים לאתר בהליך כניסה מבוקרת. המכשיר יידרש לאפשר גילוי של מגוון רחב של איומים ובהם אמצעי לחימה, כלי נשק, אמצעי חבלה מכל הסוגים, מחשבים נישאים מסוגים שונים ומכשור אלקטרוני מגוון.

3. עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הם כדלקמן:

א. המכשיר יעמוד בדרישות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג-1953 - עמידה בדרישות התקן;

ב. קיומם של כל האישורים הנדרשים, לפי העניין, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (בתקנות אלה – חוק עסקאות גופים ציבוריים);

ג. המציע יהיה בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום שיווק מכשירי שיקוף כבודה, התקנתם, ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבורם בארץ.

ד. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על האישור להיות בר תוקף בשנת המס הנוכחית.

ה. אם המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה, יש לצרף העתק של תעודת ההתאגדות, וכן אישור עורך דין או רואה חשבון לגבי זכויות החותמים בשמו של התאגיד ולגבי סמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, ובכלל זה סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות שבהן עוסק מכרז זה.

4. זמן אספקה: עד 3 חודשים ממועד ההזמנה.

5. תקופת אחריות: 12 חודשים מתום הפעלתו התקינה של המכשיר במשרד, כולל מחולל הקרינה.

6. תנאי המכרז המלאים והמחייבים הם אלה המופיעים בנוסח המלא שלו.

7. קבלת מסמכי המכרז

א. את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תשלום בלשכות המשרד בתל אביב (רח' הארבעה 19, מגדל התיכון - קומה 13), בחיפה (רח' חסן שוקרי 12) ובירושלים (רח' מבקר המדינה 2) בין השעות 09:00-15:00 בימים א'-ה', בכפוף למסירת טופס הצהרת סודיות חתום (ניתן להורדה באתר משרד מבקר המדינה) והצגת אישור/רישיון לייצור/ייבוא/שיווק של מכשירים לשיקוף כבודה.  האישור/רישיון יהיה של חברה/בית עסק הרשום בישראל.

ב. שאלות מציעים הנוגעות למכרז ניתן יהיה לשלוח לא יאוחר מתאריך 11.09.2017 למר ערן צדוק, מנהל תחום רכש, לפקס שמספרו 03-6844053 או לדואר אלקטרוני eran_zad@mevaker.gov.il על המציע לוודא קבלת הפקס בטלפון שמספרו 03-6843511. התשובות יישלחו בפקס או בדואר אלקטרוני לכל המציעים שיעמדו בתנאי המכרז לא יאוחר מ-25.09.2017. השאלות והתשובות יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו.

ג. המשרד יהיה רשאי לערוך שינויים במסמכי המכרז כולל במפרט, בהסכם או בנספחים.

8. הגשת ההצעות

א. על המציע להגיש את הצעתו במעטפה אחת עליה יש לציין "מכרז 13/2017 לרכש מכשיר לשיקוף כבודה" ובה שתי מעטפות סגורות: מעטפה אחת תכלול את הצעת המחיר בלבד (בשני העתקים), והמעטפה השנייה תכלול את טופס הגשת ההצעה ואת יתר המסמכים הנדרשים לפי המכרז (בשני העתקים). יודגש כי הצעות המחיר יוגשו על גבי טופס הצעת המחיר המצורף כנספח א' למכרז ולא בכל צורה אחרת.

ב. את מעטפת ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים של המשרד המצויה במגדל התיכון, רחוב הארבעה 19 בתל-אביב, קומה 13 עד תאריך 05.10.2017 בשעה 14:00.

ג. ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיתקבלו לאחר מועד זה.

9. אופן בחירת הזוכה

א. במכרז יזכה מציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר עבור המכשיר, בכפוף לכך שיעמוד בתנאי הסף ויציע מכשיר שעומד בכל הדרישות הנוגעות לתיאור המכשיר, תכונותיו, האפיון הטכני והתפעולי, הביצועים הנדרשים ותקני הבטיחות.

ב. הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף ובכל הדרישות הנוגעות לתיאור המכשיר, תכונותיו, האפיון הטכני והתפעולי, הביצועים הנדרשים ותקני הבטיחות - תיפסל.

ג. במקרה שיהיו שני מציעים שיציעו אותה הצעת מחיר, ייערך תיחור נוסף ביניהם שבו יזכה מציע שיגיש את המחיר הנמוך יותר.