facebook

דף הבית

מימון מפלגות

 הודעות ופרסומים אחרונים

 • תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה

  13/1/2019

  מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר יום טוב סמיה לגבי ...

   
 • הודעה בדבר תקרת ההוצאות של מועמד זכאי בבחירות מקדימות מזכות

  2/1/2019

  מבקר המדינה מודיע כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת

   
 • המדריך למועמדים בבחירות מקדימות

  26/12/2018

  מבקר המדינה פרסם את המדריך המעודכן למועמדים בבחירות מקדימות ("פריימריס")

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום פרטים אודות ערבויות הניתנות לטובת מפלגות

  26/12/2013

  מבקר המדינה, השופט בדימוס, מר יוסף שפירא, החליט לתת גילוי לזהותם של נותני הערבויות למפלגות ולסכומי הערבויות, ולפרסם אותם