facebook

דוח שנתי 66א

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 966-2015
תאריך פרסום 28/10/2015
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח מבקר המדינה השנתי 66א הוא החלק הראשון בדין וחשבון השנתי של מבקר המדינה על תוצאות הביקורת בגופים המבוקרים לשנת 2015. הביקורת בדוח זה עוסקת בעיקר בתחומי הכלכלה והתשתית החשובים, אשר להם השפעה רבה על חיי היום יום של אזרחי המדינה ועל פיתוח המשק בשנים הבאות.

משרד מבקר המדינה הקדיש השנה תשומת לב מיוחדת להתמודדות הממשלה עם הריכוזיות במשק ועם המונופולים. כך, ביולי 2015 פרסם משרד מבקר המדינה דוח נפרד על "פיתוח משק הגז הטבעי" הנשלט על ידי מונופול פרטי. דוח זה (דוח שנתי 66א) כולל פרק על הריכוזיות במשק וכן פרק על הכשל בהתמודדות עם המונופול של חברת החשמל והצורך להוציא מן הכוח אל הפועל את הרפורמה שעליה הוחלט עוד ב-1996, בהתאם לחוק על משק החשמל.

לעלייה ביוקר המחיה תורמת הריכוזיות הקיימת בענפי המשק השונים, ובהם משק החשמל. במצב זה לא נוצרים תנאי תחרות אמיתיים במשק ומונופולים ממשיכים לשלוט בענפים השונים. נראה כי הריכוזיות מתאפשרת, בין היתר, נוכח העובדה שהצרכנים אינם מיוצגים בגופים האחראים לאסדרה. לפיכך, האינטרסים שלהם אינם מיוצגים כראוי, אף שהם אלה שנדרשים לשלם עבור השירותים השונים. מצ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הכלכלה
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד האנרגיה והמים
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • משרד ראש הממשלה
 • הרשות להגבלים עסקיים

מילות מפתח

 • ריכוזיות
 • אסדרה
 • מונופול
 • רגולציה
 • טרכטנברג
 • תחרות
 • יוקר המחיה
 • פיקוח על מחירים
 • נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
 • שבי רגולטורי
 • סוארי
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • בנק ישראל
 • משרד האוצר
 • משרד המשפטים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
 • רשות החברות הממשלתיות
 • ענבל חברה לביטוח בע"מ
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הבריאות
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד הכלכלה
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • משרד החוץ
 • משרד התקשורת
 • משרד ראש הממשלה
 • מכון התקנים הישראלי
 • אשרא - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע"מ
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד החינוך
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • משרד האנרגיה והמים
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • רשות לשרותים ציבוריים - חשמל
 • משרד התרבות והספורט
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • ההתאחדות לכדורגל בישראל
 • איגוד הכדורסל בישראל

מילות מפתח

 • הרשות לאיסור הלבנת הון
 • אשראי
 • הלוואות חוץ בנקאיות
 • חובות
 • הלבנת הון
 • משקי בית
 • ועדת זקן
 • חינוך פיננסי
 • ניכיון צ'קים
 • חובות משקי בית
 • נותני שירותי מטבע
 • דירקטוריון
 • ביקורת חשבונות
 • דמי ניהול
 • הפרטה
 • ממשל תאגידי
 • ניהול סיכונים
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • אגרות חוב
 • השקעות פיננסיות
 • מיחזור חובות
 • איתנות פיננסית
 • מבחני קיצון
 • עושי שוק
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • יישום הנחיות
 • תביעות כנגד המדינה
 • תכ"ם (תקנון, כספים ומשק)
 • בתי חולים
 • גזברים
 • מנהלי הכספים
 • תאגידי בריאות
 • אנשים עם מוגבלות
 • בירוקרטיה
 • הטבות מס
 • נגישות
 • מס אמת
 • זכאים
 • מערכת ממוחשבת
 • חשבונית פיקטיבית
 • ניצול לרעה
 • נישום
 • עוסק
 • הישבון
 • תקינה/תקנים
 • שיעור המיצוי
 • נוסחת ההפחתה
 • סוג משרה
 • פרסום
 • רשות התאגידים
 • מכון היצוא
 • מדדים
 • ביטוח
 • הסוכנות היהודית
 • עסקים קטנים ובינוניים
 • מילואים
 • עתות חירום
 • מינהל הרכש
 • החוק לעידוד עסקים קטנים
 • הלוואות בערבות מדינה
 • חסמים במכרזים
 • רן קויתי
 • מוגבלות
 • מיצוי זכויות
 • תעסוקה
 • שיקום
 • פיקוח
 • השירות לעיוור
 • הדרכה שיקומית
 • מוניות שירות ומוניות מיוחדות
 • תחבורה ציבורית
 • התקשרויות
 • חוק חובת המכרזים
 • פטור ממכרז
 • ספק יחיד
 • תכנון תחבורתי
 • התייעלות
 • שינויים מבניים
 • תעריפים
 • ועדת יוגב
 • משחקי ליגה
 • גזענות
 • כללי אתיקה לספורט
 • המועצה למניעת אלימות בספורט
 • סדרנים
 • מורחקים
 • ליגות חובבים
 • אוהדים
 • חווית צפייה
 • אביזרי עידוד
 • ליגות מקצועניות
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
| לקריאה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הבריאות
 • הרשות הממשלתית למים ולביוב
 • מקורות חברת מים בע"מ
 • משרד הפנים
 • התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ
 • המשרד להגנת הסביבה
 • רשות החברות הממשלתיות
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • נתיבי אילון בע"מ
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • רכבת ישראל בע"מ
 • משרד האוצר
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
 • מקורות פיתוח וייזום בע"מ
 • רשות שדות התעופה
 • רשות התעופה האזרחית

מילות מפתח

 • תאגידי מים וביוב
 • מועצות מקומיות
 • עיריות
 • זיהום מים
 • אתרי קידוח
 • חיטוי
 • מתקן מונע זרימה חוזרת (מז"ח)
 • תכנית דיגום
 • הרתחה
 • טיהור שפכים
 • קולחים
 • אקוויפט החוף
 • תכנית אב
 • מי תהום
 • משק המים
 • שאיבת יתר
 • ועדת ביין
 • שירות הידרולוגי
 • כח אדם
 • פיצויים
 • מכרזים
 • קרובי משפחה
 • דירקטוריון
 • שכר
 • התקשרויות
 • חוק חובת המכרזים
 • ממשל תאגידי
 • תקצוב
 • ביקורת פנים
 • כבישים
 • תחזוקה
 • תחבורה ציבורית
 • בטיחות
 • מיקור חוץ
 • אסדרה
 • קרונועים
 • קו הרכבת ת"א-ירושלים
 • תשלומי העברה (סובסידיה)
 • מסילה
 • אשפה
 • מטענים ומכולות
 • נמל יבשתי
 • השאלת עובדים
 • פיתוח עסקי
 • הפרדת תפקידים
 • הסכם הפרדה
 • שדה תעופה
 • החלטות ממשלה
 • תקציב
 • טיסות פנים
 • מנחתים
 • חוק הטיס
 • שירות לנוסע
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • התעשייה האוירית לישראל, רכישות בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות

מילות מפתח

 • דירקטוריון
 • תשלומים
 • פיקוח
 • מכרזים
 • יועצים
word
pdf